Management

उपस्कर समिति

 1. प्रो० अरविन्द कुमार सिंह
 2. प्रो० अरूण कुमार राय
 3. प्रो० रामाज्ञा सिंह
 4. प्रो० कुमार श्याम किशोर रंजन
परिसर सौन्दर्यीकरण समिति

 1. प्रो० चन्दन कुमार वर्मा
 2. प्रो० नीलम पाण्डेय
 3. प्रो० सुरेन्द्र कुमार
दिनचर्या समिति

 1. प्रो० नवल किशोर झा
 2. प्रो० नीलम पाण्डेय
 3. प्रो० रामायणी कुमारी
 4. प्रो० मनोज कुमार झा
क्रीड़ा समिति

 1. प्रो० चन्दन कुमार वर्मा
 2. प्रो० नीलम पाण्डेय
 3. प्रो० मनोज कुमार झा
 4. श्री कन्हैया कुमार
अनुशासन समिति

 1. प्रो० नवल किशोर झा
 2. प्रो० नीलम पाण्डेय
 3. प्रो० राजेन्द्र प्र० सिंह
 4. प्रो० गोपाल झा
 5. श्री अनिल कुमार सिंह
विज्ञान क्लब

 1. अध्यक्ष प्रो० नवल किशोर झा
 2. सदस्य सभी विज्ञान शिक्षक एवं प्रो० मनोज कुमार झा
 3. संरक्षक प्रधानाचार्य

 

पर्यावरण क्लब

 1. अध्यक्ष प्रो० मनोज कुमार झा
 2. सदस्य प्रो० दीपक कुमार सिन्हा
 3. सदस्य प्रो० रवीन्द्र कुमार
 4. सदस्य श्री कन्हैया कुमार
 5. संरक्षक प्रधानाचार्य
संस्कृति एवं क्रीडा मंच

 1. अध्यक्ष प्रो० भीम शंकर चौधरी
 2. सदस्य प्रो० चन्दन कुमार वर्मा
 3. सदस्य प्रो० रामायणी कुमारी
 4. सदस्य प्रो० मनोज कुमार झा
 5.  सदस्य प्रो० रविन्द्र कुमार
महाविद्यालय संचालन समिति

प्रधानाचार्य पदेन अध्यक्ष

महाविद्यालय वर्सर संयोजक

विभागीय प्राध्यापक सदस्य

पुस्तकालयाध्यक्ष सदस्य

प्रधान लिपिक सदस्य

महाविद्यालय निदेशिका सह पत्रिका

 1. प्रो० चन्दन कुमार वर्मा
 2. प्रो० नवल किशोर झा
 3. प्रो० मनोज कुमार झा
 4.  प्रो० सुरेन्द्र कुमार

 

भवन निर्माण समिति

 1. प्रधानाचार्य
 2. प्रो० कौशल किशोर झा
 3. प्रो० चन्दन कुमार वर्मा
 4.  प्रो० नवल किशोर झा
 5. श्री राजेन्द्र कुमार
क्रय विक्रय समिति

 1.  प्रो० कौशल किशोर झा
 2.  प्रो० चन्दन कुमार वर्मा
 3. प्रो० नवल किशोर झा
 4. प्रो० रामाज्ञा सिंह
 5. श्री राजेन्द्र कुमार, प्रधान लिपिक
नामांकन समिति

 1.  प्रो० चन्दन कुमार वर्मा
 2.  प्रो० अरूण कुमार राय
 3.  प्रो० नीलम पाण्डेय
 4. प्रो० नवलकिशोर झा
 5. प्रो० मंसूर आलम
 6. प्रो० विमल राय
परीक्षा नियंत्रण समिति

 1. प्रो० अरूण कुमार राय
 2. प्रो० चन्दन कुमार वर्मा
 3. प्रो० नीलम पाण्डेय
 4. प्रो० नवल किशोर झा
 5. प्रो० अशोक कुमार
 6. प्रो० दीपक कुमार सिन्हा